Categories
technology

กำหนดโครงสร้างอะตอมของอนุภาคนาโน

กำหนดโครงสร้างอะตอมของอนุภาคนาโนทองคำขาวระดับแปด ทองคำขาวเป็นทองคำที่มีค่าที่สุดของโลหะมีค่าที่ใช้ในการใช้งานหลายอย่างเช่นวัสดุเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเก็บพลังงานในเซลล์เชื้อเพลิงและการกลั่นปิโตรเลียม แม้ว่าอนุภาคทั้งหมดจะถูกสังเคราะห์ในชุดเดียวกัน แต่ก็แสดงความแตกต่างที่สำคัญในโครงสร้างอะตอมซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ

ตอนนี้มันเป็นไปได้ที่จะทำการทดลองหาโครงสร้าง 3 มิติที่แม่นยำของวัสดุนาโนซึ่งมีการคาดการณ์ทางทฤษฎีเท่านั้นวิธีการที่เราพัฒนาขึ้นจะช่วยให้มีการใช้งานวัสดุที่ใช้วัสดุนาโนเช่นเซลล์เชื้อเพลิงยานยนต์ไฮโดรเจนและการสังเคราะห์ปิโตรเคมีวิธีการนี้สามารถวัดการกระจัดของอะตอมและความเครียดบนอะตอมที่ผิวของแต่ละอนุภาคนาโน การวิเคราะห์สายพันธุ์จากการสร้างภาพ 3 มิติช่วยอำนวยความสะดวกในการจำแนกลักษณะของพื้นที่ทำงานของ nanocatalyst ในระดับอะตอมซึ่งจะช่วยให้การออกแบบตามโครงสร้างเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยา วิธีการนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุนาโนได้อีกด้วย เราได้พัฒนาวิธีการที่ก้าวล้ำสำหรับการกำหนดโครงสร้างที่ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอนุภาคนาโนที่ระดับอะตอมในสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของพวกเขาวิธีการจะให้เบาะแสที่สำคัญในการสังเคราะห์วัสดุนาโน